Advisory Committee Members 2016 - 2018

Binod Adhikari

Mr. Binod Adhikari

Kam Rai

Mrs. Kamala Rai

Gokarna Rai

Mr. Gokarna Rai

Naresh Grg

Mr. Naresh Gurung

Ganesh Grg

Mr. Ganesh Bahadur Gurung

Dhan Bdr Ghale

Mr. Dhan Bahadur Ghale

Dil Tamang

Mr. Dil Bahadur Tamang

Bal Rai

Mr. Bal Bahadur Rai

Chin Dai

Mr. Chin Bahadur Gurung

RK Subedi

Mr. Ram Kumar Subedi

BNS Logo

Mr. Chitra Bahadur Gurung

Shubha Adhikari1

Mrs. Shubha Adhikari